piątek, 8 listopada 2019

Praktyki zagraniczne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szczytnie są jedną z ważnych form działalności integracyjnej, zmierzającej do prawidłowej adaptacji wychowanków w środowisku ludzi pełnosprawnych. Są gwarancją podnoszenia jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia naszej szkoły. Zorganizowanie praktyki, wspomagane na indywidualnie dobranych stanowiskach pracy, stwarzają warunki do zapoznania się z różnymi rodzajami stanowisk pracy, z różnymi czynnościami pracy,  
a także dają możliwości poznawania tradycji i obyczajów innych krajów oraz rozbudzają poczucie przynależności do społeczności europejskiej.

Wszystkie zdobyte doświadczenia przed, w trakcie i po odbyciu mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego wnoszą wyraźną wartość dodaną, przede wszystkim przyczyniają się do większej otwartości młodych niepełnosprawnych ludzi.  Pomagają im poszerzyć wiele umiejętności społecznych, zawodowych, zaradności osobistej.

czwartek, 17 października 2019

Opowiadamy o ciekawych szansachW październiku, już jako absolwenci przybyli do szkoły nasi kucharze z opowieściami o swoich doświadczeniach z hiszpańską kuchnią i kulturą. 

Była to bardzo ważna lekcja dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy w bieżącym roku szkolnym w marcu odbędą praktyki zagraniczne w Grecji.

Uczniowie zadawali pytania dotyczące min. organizacji podróży, zasad zachowania się w pracy. Na wspólnym spotkaniu poruszone zostały zagadnienia dotyczące szacunku i tolerancji dla zasad i różnic wynikających z odrębności kulturowych.


piątek, 14 czerwca 2019

Podczas prezentacji Smaków Andaluzji 
uczniowie mieli możliwość wykazania się nowymi nabytymi umiejętnościami kulinarnymi.


\Podczas spotkania  zorganizowanego dla rodziców, nauczycieli, terapeutów oraz zaprzyjaźnionych gości odbyła się prezentacja zdjęć i filmów, była to doskonała okazja do zrelacjonowania wrażeń, pokazania różnic i podobieństw między ludźmi i kulturami, nazwania emocji i sformułowania najważniejszych lekcji wyciągniętych z doświadczenia pobytu za granicą.


\


czwartek, 13 czerwca 2019W szkole wielu uczniów zaangażowało się podczas wspólnych warsztatów plastycznych. Stworzyliśmy słynne andaluzyjskie ceramiczne azulejos, które zaaranżowały wnętrze sali na której miał odbyć się festyn. 
Nie zabrakło też drzewka pomarańczowego.środa, 12 czerwca 2019W celu podzielenia się rezultatami projektu został zorganizowany festyn szkolny- 
Smaki Andaluzji- dla uczniów i pracowników SOSW, oraz zaprzyjaźnionych instytucji.

Przed wydarzeniem odbyły się zajęcia warsztatowe w pracowni gastronomicznej. Uczestnicy stażu zagranicznego instruowali uczniów z innych klas jak zostać mistrzem kuchni hiszpańskiej.


czwartek, 30 maja 2019

sobota, 15 grudnia 2018

Przygotowania


Przed rozpoczęciem stażu uczniowie biorą udział w obowiązkowym szkoleniu, które obejmuje: 
przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne. 


PRZYGOTOWANIE KULTUROWE I PEDAGOGICZNE

Celem organizacji szkolenia jest:

- zapoznanie uczniów ze zwyczajami panującymi w Hiszpanii, stylem życia Hiszpanów w środowisku prywatnym jak i w pracy,

- zdobycie  podstawowej wiedzy na temat geografii, organizacji i funkcjonowania państwa, historii, kultury i obyczajów panujących w Hiszpanii.

- rozwijanie umiejętności autoprezentacji i swobodnych relacji interpersonalnych
- umiejętność świadomego rozpoznawania i panowania nad emocjami
- utrwalenie zdolności do rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem. 
Uczestnicy poznają również techniki przezwyciężania trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi, odnalezienie się w nowym środowisku.
Zajęcia są realizowane w formie  warsztatów  Dodatkowo poruszone są zagadnienia dot.
- szacunku i tolerancji dla zasad i różnic wynikających z odrębności kulturowych,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- kultury osobistej, taktu, kontroli emocjonalnej


PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
Kurs j. angielskiego- etap krajowy. Program szkolenia bazuje na strukturach leksykalnych związanych z komunikacją w życiu codziennym oraz  komunikacją w miejscu pracy – restauracji.

Kurs języka hiszpańskiego – etap krajowy

Uczniowie mają dostęp do multimedialnej platformy językowej, na której znajduje się kurs językowy obejmujący słownictwo sektorowe, które powinno zostać opanowane przez każdego stażystę jeszcze przed przybyciem do Hiszpanii.