niedziela, 14 października 2018

Cele i oczekiwane rezultaty
Uczestnikami projektu "Smak Andaluzji- włączenie uczniów do współdziałania w ramach kształcenia zawodowego" jest 6 osobowa grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku kucharz. Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu, odbędą dwutygodniowe praktyki w restauracjach hiszpańskich zgodnie ze swoim profilem kształcenia.
Partnerem w projekcie jest organizacja euroMind, która posiada długoletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Oczekujemy, że uczniowie opanują kompetencje kluczowe, na potwierdzenie swoich umiejętności otrzymają dokumenty Europass – Mobilność, ECVET.
W czasie  wolnym  od pracy zaplanowane jest  uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego, zajęciach dotyczących upowszechniania przebiegu i rezultatów projektu  oraz  realizacja drugiej fazy programu kulturowego.

Cele projektu:

- trening kompetencji zawodowych uczniów pod okiem profesjonalistów z branży gastronomicznej,
- rozwijanie i nabywanie wiedzy oraz nowych umiejętności zawodowych,
- wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji (ECVET, Europass),
- poznanie procedur i standardów obowiązujących na europejskim rynku pracy,
- doskonalenie kompetencji językowych i wzrost motywacji do nauki języków obcych,
- kształtowanie świadomości europejskiej, poznanie tradycji, kultury i obyczajów Hiszpanii,
- zwiększenie świadomości wartości europejskich,
- wykształcenie kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji, tolerancji,
- wzmocnienie poczucie własnej wartości poprzez poznanie w działaniu swoich mocnych i słabych stron,
- podwyższenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu,
- zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.


Oczekiwane rezultaty

- podniesienie umiejętności zawodowych uczestników,
- zwiększona umiejętność uczenia się, wykorzystanie potencjału i form kompensacji,
- potwierdzenie nabytych umiejętności  europejskimi certyfikatami i narzędziami,
- praktykowanie języka obcego, poznawanie i zrozumienie obcej kultury,
- nabycie kompetencji pracy z osobami z innymi kultur – opracowanie formy komunikacji w środowisku niehomogenicznym językowo i kulturowo,
- większa wiedza na temat projektów europejskich i wartości UE,
- rozwijanie umiejętności, umożliwienie odniesienia sukcesu i  co za tym idzie- zwiększenie poczucia własnej wartości, 
- większy zmysł  inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
Tate of Andalusia- Integrative Student Inclusion Within Framework of Vocational Education

The participants of the project will be a group of 6 students with special needs from the Basic Vocational School. Students will carry out a two week professional training in Spanish restaurants according to their professional profile.
The project partner of Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy is a Spanish organization euroMind which is very well experienced in carrying out European projects, including with disabled students.  We expect that thanks to cooperation with euroMind, the project will be very successful and our students will gain key skills and competencies which will be confirmed by certificates such as Europass Mobility, ECVET.

During non-work time, students will take part in the Spanish course and supportive classes, both which aim towards dissemination of the course and results of the project. Students also will participate in integrative activities connected with the second part of cultural training

Aims of the project:
- training of vocational competencies supervised by professionals
- developing and acquiring new professional skills and abilities
- using European tools to facilitate the recognition and transfer of qualifications (ECVET, Europass)
- learning procedures and standards of European labour markets
- improving language competencies and increasing motivation to learn foreign languages
- developing European awareness, learning about Spanish customs traditions and culture
- increasing awareness of European values
- enhancing intercultural awareness
- increasing self-esteem by learning about their strengths and weaknesses in action
- raising the motivation for further participation in education
- increasing graduates' chances to get a job on the local, national and European labor market

Estimated results:
- to increase vocational abilities of participating students
- improved learning perfomance
- confirmed acquired abilities by European certificates and tools
- improved foreign language competencies
- acquisition of competencies to work with people from other cultures
- development of communication in a non-homogeneous language and culture environment
- better knowledge of European projects and EU values
- increased self-empowerment and self-esteem
- increased sense of initiative and entrepreneurship
- more active participation in social life
- increased motivation for taking part in future education proceding the mobility period abroad
- enhanced employability and improved career prospects

POWER VET


Przygotowania


Przed rozpoczęciem stażu uczniowie biorą udział w obowiązkowym szkoleniu, które obejmuje: 
przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne. 


PRZYGOTOWANIE KULTUROWE I PEDAGOGICZNE

Celem organizacji szkolenia jest:

- zapoznanie uczniów ze zwyczajami panującymi w Hiszpanii, stylem życia Hiszpanów w środowisku prywatnym jak i w pracy,

- zdobycie  podstawowej wiedzy na temat geografii, organizacji i funkcjonowania państwa, historii, kultury i obyczajów panujących w Hiszpanii.
- rozwijanie umiejętności autoprezentacji i swobodnych relacji interpersonalnych
- umiejętność świadomego rozpoznawania i panowania nad emocjami
- utrwalenie zdolności do rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem. 
Uczestnicy poznają również techniki przezwyciężania trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi, odnalezienie się w nowym środowisku.
Zajęcia są realizowane w formie  warsztatów  Dodatkowo poruszone są zagadnienia dot.
- szacunku i tolerancji dla zasad i różnic wynikających z odrębności kulturowych,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- kultury osobistej, taktu, kontroli emocjonalnej


PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE
Kurs j. angielskiego- etap krajowy. Program szkolenia bazuje na strukturach leksykalnych związanych z komunikacją w życiu codziennym oraz  komunikacją w miejscu pracy – restauracji.

Kurs języka hiszpańskiego – etap krajowy

Uczniowie mają dostęp do multimedialnej platformy językowej, na której znajduje się kurs językowy obejmujący słownictwo sektorowe, które powinno zostać opanowane przez każdego stażystę jeszcze przed przybyciem do Hiszpanii.